1

جاهاي ديدني شمال

News Discuss 
در انتهاي مسيري کوهستاني و سرسبز، در ميان درهاي خرم، درياچهاي به نام «وَلشت» مانند نگين فيروزهايِ کميابي ميدرخشد. در انتهاي پارک رودخانه اي جريان دارد که براي استراحت و تفرج مکان دلپذيري است. پارک جنگلي سراوان با تنوع گياهي و برکه کوچکي که در دل خود دارد از http://manuel0u1sg.review-blogger.com/11837756/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story