1

What Does ruqyah orang kesurupan Mean?

News Discuss 
Your browser isn’t supported anymore. Update it to have the best YouTube experience and our most up-to-date features. Find out more Waattaba'uu maa tatluusy-syayaathiinu 'ala mulki sulaimaana wamaa kafara sulaimaanu walakinnasy-syayaathiina kafaruu yu'allimuunan-naasassihra wamaa unzila 'alal malakaini bibaabila haaruuta wamaaruuta wamaa yu'allimaani min ahadin hatta yaquulaa innamaa ... https://anthonys973ecy7.dm-blog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story